Świadczenia rodzinne w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych istotnie zmieniła zasady, które określają podstawy otrzymywania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku: z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Ustawa w sposób korzystny dla osób pobierających świadczenia rodzinne zmienia obowiązujące zasady przyznawania zasiłków tak, aby rodzina otrzymująca zasiłek rodzinny razem z dodatkami, w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego nie utraciła prawa do tych świadczeń. Świadczenie będzie przysługiwać nadal, ale będzie ono pomniejszone o kwotę kryterium dochodowego, która została przekroczona.

Na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114) prawo do świadczeń przysługuje tym osobom, które spełniają tzw. kryterium dochodowe. Obecnie wynosi ono 574 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Z kolei, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, to wynosi 664 zł. Przed zmianą ustawy, każde przekroczenie powyższego kryterium dochodowego powodowało, że świadczenia rodzinne nie przysługiwały.

Nowelizacja ustawy wprowadziła zasadę, zgodnie z którą przekroczenie kryterium dochodowego, które uprawnia do świadczeń rodzinnych, nie powoduje natychmiastowej utraty prawa do świadczeń. Po wejściu w życie ustawy w dniu 1 stycznia 2016 roku, przekroczenie dochodu spowoduje jedynie pomniejszenie otrzymywanych świadczeń o kwotę przekroczenia progu uprawniającego do tych świadczeń. Świadczenia będą bowiem wypłacane w wysokości różnicy między przysługującą łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód, pomnożoną przez liczbę osób w danej rodzinie. Warto pamiętać, że przekroczenie dochodu nie może być wyższe niż suma otrzymywanych świadczeń rodzinnych. Świadczenie jest wypłacane, jeżeli ustalona kwota będzie wyższa lub równa 20 zł. W przypadku jednak, gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie jest niższa niż 20 zł, świadczenia te nie przysługują. Warto również pamiętać, że w sprawach o świadczenia rodzinne, do których prawo powstało przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, do ustalania prawa do świadczeń rodzinnych za ten okres stosuje się przepisy dotychczasowe.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114);

- ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

adw. dr Bogusław Sowa
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
B.Sowa S.Tarnawski S.C.
ul. 3-go Maja 7/1
35-030 Rzeszów
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

CIEKAWOSTKI

21 stycznia br. mija 145 rocznica urodzin Wincentego Witosa

Wincenty Witos urodził się 21 stycznia 1874 r. we wsi Wierzchosławice.
Był przywódcą chłopskim, działaczem ruchu ludowego, trzykrotnym premierem.
Po aresztowaniu przez władze sanacyjne, osadzony był w twierdzy brzeskiej.
W czasie II wojny światowej był internowany przez Niemców, odrzucił propozycję utworzenia rządu kolaboracyjnego.
W 1945 r. został prezesem nowo powołanego 
Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Zmarł 31 października 1945 r. w Krakowie. Spoczął w rodzinnych Wierzchosławicach.

145 rocznica urodzin Wincentego Witosa.

stat4u