Świadczenia rodzinne w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych istotnie zmieniła zasady, które określają podstawy otrzymywania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku: z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Ustawa w sposób korzystny dla osób pobierających świadczenia rodzinne zmienia obowiązujące zasady przyznawania zasiłków tak, aby rodzina otrzymująca zasiłek rodzinny razem z dodatkami, w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego nie utraciła prawa do tych świadczeń. Świadczenie będzie przysługiwać nadal, ale będzie ono pomniejszone o kwotę kryterium dochodowego, która została przekroczona.

Na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114) prawo do świadczeń przysługuje tym osobom, które spełniają tzw. kryterium dochodowe. Obecnie wynosi ono 574 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Z kolei, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, to wynosi 664 zł. Przed zmianą ustawy, każde przekroczenie powyższego kryterium dochodowego powodowało, że świadczenia rodzinne nie przysługiwały.

Nowelizacja ustawy wprowadziła zasadę, zgodnie z którą przekroczenie kryterium dochodowego, które uprawnia do świadczeń rodzinnych, nie powoduje natychmiastowej utraty prawa do świadczeń. Po wejściu w życie ustawy w dniu 1 stycznia 2016 roku, przekroczenie dochodu spowoduje jedynie pomniejszenie otrzymywanych świadczeń o kwotę przekroczenia progu uprawniającego do tych świadczeń. Świadczenia będą bowiem wypłacane w wysokości różnicy między przysługującą łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód, pomnożoną przez liczbę osób w danej rodzinie. Warto pamiętać, że przekroczenie dochodu nie może być wyższe niż suma otrzymywanych świadczeń rodzinnych. Świadczenie jest wypłacane, jeżeli ustalona kwota będzie wyższa lub równa 20 zł. W przypadku jednak, gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie jest niższa niż 20 zł, świadczenia te nie przysługują. Warto również pamiętać, że w sprawach o świadczenia rodzinne, do których prawo powstało przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, do ustalania prawa do świadczeń rodzinnych za ten okres stosuje się przepisy dotychczasowe.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114);

- ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

adw. dr Bogusław Sowa
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
B.Sowa S.Tarnawski S.C.
ul. 3-go Maja 7/1
35-030 Rzeszów
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

CIEKAWOSTKI


8 października br. mija 78. rocznica powołania Batalionów Chłopskich. W czasie II wojny światowej Ruch Ludowy był jednym z filarów Polskiego Państwa Podziemnego. Ludowcy, idąc na „rozkaz sumienia” 8 października 1943 r. utworzyli Bataliony Chłopskie, które jako pierwsze przystąpiły do otwartej walki z niemieckim okupantem. Występując w obronie wysiedlanej ludności Zamojszczyzny walcząc pod Wojdą, Zaborecznem i Różą dały początek do działań zbrojnych w całym kraju. Bataliony Chłopskie były drugą, po Armii Krajowej, siłą militarną w okupowanej Polsce. W walkę z okupantem zaangażowało się niemal 170 tysięcy żołnierzy. 70 oddziałów partyzanckich i ponad 400 oddziałów specjalnych przeprowadziło kilka tysięcy akcji bojowych. Bataliony swoją działalność prowadziły również na Kresach Wschodnich, pod okupacją sowiecką i niemiecką.

POLECANE STRONY

stat4u