Kontraktacja płodów rolnych- porady prawne

Na stronie Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Rzeszowie będziemy regularnie publikować porady prawne, których celem jest poszerzenie wiedzy każdego odwiedzającego stronę. Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony.

Kontraktacja płodów rolnych

Okres zimowy to czas, w którym rolnicy zawierają umowy kontraktacji na dostawę płodów rolnych. Warto przy tym znać podstawowe zasady, dotyczące jej zawierania i wykonywania. Umowę kontraktacji reguluje Kodeks Cywilny.
Zgodnie z art. 613 k.c., przez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia. Stronami umowy są producent rolny i kontraktujmy.

Wskazuję, że przedmiotem świadczenia w ramach umowy kontraktacji zatem mogą być tylko produkty rolne, a więc efekty produkcji roślinnej, zwierzęcej lub sadowniczej. Muszą być one wytworzone przez producenta rolnego, dlatego też kontraktujący może skutecznie odmówić przyjęcia produktów rolnych niewytworzonych, a np. kupionych przez niego. Rodzaj i ilość tych produktów zależą od treści umowy. Określenie ilości może nastąpić w kilogramach, sztukach lub według obszaru, z którego produkty mają być zebrane. Nie ma też przeszkód, aby strony uzgodniły w umowie jakość produktów rolnych.
Dodam tylko, że producentem rolnym są też grupy producentów rolnych lub ich związki. Chodzi więc o to, że osoby fizyczne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej mogą organizować się w grupy producentów rolnych celem dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania, planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, a także ochrony środowiska naturalnego.
W umowie można zapisać, że kontraktujący będzie miał pewne dodatkowe obowiązki wobec producenta rolnego, które mogą polega w szczególności na:
1) zapewnieniu producentowi możności nabycia określonych środków produkcji i uzyskania pomocy finansowej;
2) pomocy agrotechnicznej i zootechnicznej;
3) premiach pieniężnych;
4) premiach rzeczowych.
Umowa kontraktacyjna powinna być zawarta na piśmie, a kontraktujący jest uprawniony do nadzoru i kontroli nad wykonywaniem umowy kontraktacji przez producenta.
Obowiązkiem producenta rolnego jest dostarczenie kontraktującemu wytworzonych produktów rolnych, obowiązkiem kontraktującego jest odebranie produktów rolnych, zapłata ceny i spełnienie świadczeń dodatkowych. Odebranie produktu powinno nastąpić w terminie ustalonym w umowie. Jeżeli producent rolny wytworzył pewną ilość produktu (np. wyhodował X zwierząt) który stanowi zakontraktowaną część, to kontraktujący nie może odmówić ich przyjęcia.
Może zdarzyć się tak, że np. w skutek zdarzeń losowych, np. kataklizmu, który zniszczy gospodarstwo, producent nie może dostarczyć przedmiotu kontraktacji, obowiązany jest on tylko do zwrotu pobranych zaliczek i kredytów bankowych. W umowie kontraktacji można zapisać obowiązek zgłoszenia przez producenta w określonym terminie niemożności dostarczenia przedmiotu kontraktacji wskutek okoliczności, za które producent odpowiedzialności nie ponosi. Niedopełnienie tego obowiązku z winy producenta wyłącza możność powoływania się na te okoliczności.
Jeżeli po zawarciu umowy kontraktacji gospodarstwo producenta przeszło w posiadanie innej osoby, np. wskutek dziedziczenia, to prawa i obowiązki z tej umowy wynikające przechodzą na nowego posiadacza. Tak samo dzieje się w przypadku, jeżeli po zawarciu umowy kontraktacji producent wniósł posiadane gospodarstwo jako wkład do rolniczej spółdzielni produkcyjnej.

Podstawa prawna:
- art. 613-626 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

dr Bogusław Sowa
członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

CIEKAWOSTKI

21 stycznia br. mija 145 rocznica urodzin Wincentego Witosa

Wincenty Witos urodził się 21 stycznia 1874 r. we wsi Wierzchosławice.
Był przywódcą chłopskim, działaczem ruchu ludowego, trzykrotnym premierem.
Po aresztowaniu przez władze sanacyjne, osadzony był w twierdzy brzeskiej.
W czasie II wojny światowej był internowany przez Niemców, odrzucił propozycję utworzenia rządu kolaboracyjnego.
W 1945 r. został prezesem nowo powołanego 
Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Zmarł 31 października 1945 r. w Krakowie. Spoczął w rodzinnych Wierzchosławicach.

145 rocznica urodzin Wincentego Witosa.

stat4u