Kontraktacja płodów rolnych- porady prawne

Na stronie Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Rzeszowie będziemy regularnie publikować porady prawne, których celem jest poszerzenie wiedzy każdego odwiedzającego stronę. Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony.

Kontraktacja płodów rolnych

Okres zimowy to czas, w którym rolnicy zawierają umowy kontraktacji na dostawę płodów rolnych. Warto przy tym znać podstawowe zasady, dotyczące jej zawierania i wykonywania. Umowę kontraktacji reguluje Kodeks Cywilny.
Zgodnie z art. 613 k.c., przez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia. Stronami umowy są producent rolny i kontraktujmy.

Wskazuję, że przedmiotem świadczenia w ramach umowy kontraktacji zatem mogą być tylko produkty rolne, a więc efekty produkcji roślinnej, zwierzęcej lub sadowniczej. Muszą być one wytworzone przez producenta rolnego, dlatego też kontraktujący może skutecznie odmówić przyjęcia produktów rolnych niewytworzonych, a np. kupionych przez niego. Rodzaj i ilość tych produktów zależą od treści umowy. Określenie ilości może nastąpić w kilogramach, sztukach lub według obszaru, z którego produkty mają być zebrane. Nie ma też przeszkód, aby strony uzgodniły w umowie jakość produktów rolnych.
Dodam tylko, że producentem rolnym są też grupy producentów rolnych lub ich związki. Chodzi więc o to, że osoby fizyczne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej mogą organizować się w grupy producentów rolnych celem dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania, planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, a także ochrony środowiska naturalnego.
W umowie można zapisać, że kontraktujący będzie miał pewne dodatkowe obowiązki wobec producenta rolnego, które mogą polega w szczególności na:
1) zapewnieniu producentowi możności nabycia określonych środków produkcji i uzyskania pomocy finansowej;
2) pomocy agrotechnicznej i zootechnicznej;
3) premiach pieniężnych;
4) premiach rzeczowych.
Umowa kontraktacyjna powinna być zawarta na piśmie, a kontraktujący jest uprawniony do nadzoru i kontroli nad wykonywaniem umowy kontraktacji przez producenta.
Obowiązkiem producenta rolnego jest dostarczenie kontraktującemu wytworzonych produktów rolnych, obowiązkiem kontraktującego jest odebranie produktów rolnych, zapłata ceny i spełnienie świadczeń dodatkowych. Odebranie produktu powinno nastąpić w terminie ustalonym w umowie. Jeżeli producent rolny wytworzył pewną ilość produktu (np. wyhodował X zwierząt) który stanowi zakontraktowaną część, to kontraktujący nie może odmówić ich przyjęcia.
Może zdarzyć się tak, że np. w skutek zdarzeń losowych, np. kataklizmu, który zniszczy gospodarstwo, producent nie może dostarczyć przedmiotu kontraktacji, obowiązany jest on tylko do zwrotu pobranych zaliczek i kredytów bankowych. W umowie kontraktacji można zapisać obowiązek zgłoszenia przez producenta w określonym terminie niemożności dostarczenia przedmiotu kontraktacji wskutek okoliczności, za które producent odpowiedzialności nie ponosi. Niedopełnienie tego obowiązku z winy producenta wyłącza możność powoływania się na te okoliczności.
Jeżeli po zawarciu umowy kontraktacji gospodarstwo producenta przeszło w posiadanie innej osoby, np. wskutek dziedziczenia, to prawa i obowiązki z tej umowy wynikające przechodzą na nowego posiadacza. Tak samo dzieje się w przypadku, jeżeli po zawarciu umowy kontraktacji producent wniósł posiadane gospodarstwo jako wkład do rolniczej spółdzielni produkcyjnej.

Podstawa prawna:
- art. 613-626 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

dr Bogusław Sowa
członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

CIEKAWOSTKI


Równo 71 lat temu doszło do największego fałszerstwa wyborczego w dziejach polskiego narodu. 19 stycznia 1947r. w atmosferze terroru przeprowadzono wybory do Sejmu Ustawodawczego. Represje wymierzone były przede wszystkim w działaczy PSL. Władze komunistyczne aresztowały 60 tys. lokalnych działaczy i sympatyków PSL, a 200 zostało zamordowanych przez tajne bojówki PPR i UB. Według historyków, gdyby głosy liczono uczciwie, PSL uzyskałby wynik przekraczający 60 proc.


POLECANE STRONY

stat4u