Umowa zlecenie- porady prawne

Umowy zlecenia bardzo często zawierane są w życiu codziennym zarówno pomiędzy osobami fizycznymi, jak i przedsiębiorcami. Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną, uregulowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Jej przedmiotem jest najczęściej wykonanie określonej czynności prawnej, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. Od umowy o dzieło różni się tym, że umowa zlecenia jest umową starannego działania, podczas gdy umowa o dzieło jest umową rezultatu. Oznacza to, że istotą zlecenia jest wykonywanie czynności na rzecz zleceniodawcy, które nie zawsze prowadzą do osiągnięcia rezultatu. Wynagrodzenie za czynności wykonywane w ramach umowy o dzieło przysługuje wykonawcy za tzw. "staranne działanie", a nie za jego wyniki (rezultat). Jeżeli strony umowy umówiły się, że czynności będą wykonywane nieodpłatnie, należy to uregulować w umowie.

Zleceniobiorca tylko wtedy może powierzyć wykonywanie czynności osobie trzeciej wynikające z umowy, gdy w umowie zawarto takie zastrzeżenie. Gdy bez zgody zleceniodawcy zleceniobiorca powierzył do wykonania określone czynności osobie trzeciej, to jest odpowiedzialny względem zleceniodawcy za wynikłą stąd szkodę. Zleceniobiorca ma także obowiązek informowania zleceniodawcy o przebiegu sprawy, wykonanych czynnościach i zaciągniętych zobowiązaniach. Powinien mu wydać wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał, chociażby w imieniu własnym.

Należy pamiętać, że zleceniobiorcy nie wolno używać we własnym interesie rzeczy i pieniędzy zleceniodawcy. Od sum pieniężnych zatrzymanych ponad potrzebę wynikającą z wykonywania zlecenia powinien płacić zleceniobiorcy odsetki ustawowe. Z kolei, jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, zleceniodawca powinien na żądanie zleceniobiorcy udzielić mu odpowiedniej zaliczki. Zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca mogą umowę wypowiedzieć w każdym czasie. Powinni jednak przy rozwiązaniu umowy wzajemnie się rozliczyć.

W praktyce niejednokrotnie zdarza się tak, że pracodawcy nadużywają umów zlecenia, nie zawierając tym samym umów o pracę ze swymi pracownikami. Stosunek pracy charakteryzują bowiem takie elementy jak: wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy stanowi, że w razie wystąpienia elementów, o których mowa powyżej, nazwanie umowy umową zlecenia, o współpracy, o dzieło itp. nie ma znaczenia, ponieważ strony i tak łączy umowa o pracę. Pracownik może w tym wypadku wystąpić do Sądu z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Podstawa prawna:
- art. 734-751 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
- art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

dr Bogusław Sowa
członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

CIEKAWOSTKI

21 stycznia br. mija 145 rocznica urodzin Wincentego Witosa

Wincenty Witos urodził się 21 stycznia 1874 r. we wsi Wierzchosławice.
Był przywódcą chłopskim, działaczem ruchu ludowego, trzykrotnym premierem.
Po aresztowaniu przez władze sanacyjne, osadzony był w twierdzy brzeskiej.
W czasie II wojny światowej był internowany przez Niemców, odrzucił propozycję utworzenia rządu kolaboracyjnego.
W 1945 r. został prezesem nowo powołanego 
Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Zmarł 31 października 1945 r. w Krakowie. Spoczął w rodzinnych Wierzchosławicach.

145 rocznica urodzin Wincentego Witosa.

stat4u