Wakacje z biurem podróży, czyli prawa turysty- porady prawne

Aby nasza wycieczka kupiona w biurze podróży była udana i stała się miłym wspomnieniem z wakacji, musimy pamiętać o kilku podstawowych zasadach regulujących działalność biura podróży w zakresie usług turystycznych. Aby nie stracić cennego czasu, nerwów i pieniędzy, każdy klient – turysta powinien znać dobrze swoje prawa.

Biuro podróży, które proponuje klientom wycieczki, udostępniając im odpowiednie informacje pisemne, a w szczególności broszury, foldery, katalogi, jest obowiązany wskazać w tych materiałach w sposób dokładny i zrozumiały: cenę wycieczki, miejsce pobytu lub trasę wycieczki, rodzaj, klasę, kategorię lub charakterystykę środka transportu, położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu, ilość i rodzaj posiłków, program zwiedzania i atrakcji turystycznych, kwotę lub procentowy udział zaliczki w cenie imprezy turystycznej lub usługi turystycznej oraz termin zapłaty całej ceny, termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu wycieczki z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja wycieczki jest uzależniona od liczby zgłoszeń, podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy oraz ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej.

Ponadto, biuro podróży obowiązane jest podać klientowi, przed zawarciem umowy ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej oraz informację o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej oraz o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

Biuro podróży, które przed rozpoczęciem wycieczki jest zmuszone, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z klientem, powinno niezwłocznie o tym powiadomić klienta. W takiej sytuacji klient powinien niezwłocznie poinformować organizatora, czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej. Jeżeli klient, odstępuje od umowy lub jeżeli organizator odwołuje wycieczkę z przyczyn niezależnych od klienta, klient ma prawo, według swojego wyboru uczestniczyć w wycieczce zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na wycieczkę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie albo żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń. W wypadkach określonych powyżej, klient może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba że odwołanie wycieczki nastąpiło z powodu zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie, a organizator powiadomił o tym klienta na piśmie w uzgodnionym terminie albo siły wyższej.

Należy też pamiętać, że klient może bez zgody biura podróży przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w wycieczce wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec biura podróży, jeżeli klient zawiadomi go o tym przed rozpoczęciem wycieczki w terminie określonym w umowie.

Biuro podróży, które w czasie trwania wycieczki nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną część programu wycieczki, jest obowiązane, bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej wycieczki odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie wycieczki, klient może żądać odpowiedniego obniżenia jej ceny. Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych jest niemożliwe albo klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od umowy, biuro podróży jest obowiązane, bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w umowie. W razie odstąpienia od umowy, biuro podróży nie może żądać od klienta żadnych dodatkowych świadczeń z tego tytułu, w szczególności zapłaty kary umownej. Klient może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy.

Jeżeli w trakcie wycieczki klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi biuro podróży, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi. Niezależnie od zawiadomienia, klient może złożyć do biura podróży reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia wycieczki. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji organizator turystyki jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy. Jeżeli biuro podróży nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną. Co się tyczy ceny wycieczki, to cena ustalona w umowie nie może być podwyższona, chyba że umowa wyraźnie przewiduje możliwość podwyższenia ceny, a biuro podróży udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi albo też wzrostu kursów walut. Trzeba pamiętać, że w okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być przez biuro podróży podwyższona.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268 ze zm.).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

dr Bogusław Sowa
członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

CIEKAWOSTKI

21 stycznia br. mija 145 rocznica urodzin Wincentego Witosa

Wincenty Witos urodził się 21 stycznia 1874 r. we wsi Wierzchosławice.
Był przywódcą chłopskim, działaczem ruchu ludowego, trzykrotnym premierem.
Po aresztowaniu przez władze sanacyjne, osadzony był w twierdzy brzeskiej.
W czasie II wojny światowej był internowany przez Niemców, odrzucił propozycję utworzenia rządu kolaboracyjnego.
W 1945 r. został prezesem nowo powołanego 
Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Zmarł 31 października 1945 r. w Krakowie. Spoczął w rodzinnych Wierzchosławicach.

145 rocznica urodzin Wincentego Witosa.

stat4u